Рамка за управление – как да я построим

  • -

Рамка за управление – как да я построим

Всяка компания е различна, поради уникалното виждане на нейните ръководители за това кои аспекти на бизнеса са от значение. Всеки мениджър има идеи и познания за това как да структурира своята сфера. В една растяща организация тези идеи трябва да бъдат описани в документи, по един за всеки съществен аспект.

Тези рамки за управление (governance frameworks) позволяват както да се внедрят различни стандарти, така и идеите и отговорностите да бъдат комуникирани през различните нива на йерархията.

Отправна точка за изграждането на рамка за управление са принципите, които ръководителят прилага. Обикновено професионални лидери или организации излизат с набор от принципи, които се подлагат на широко обществено обсъждане и оформят  мирогледа на професионалистите в мениджмънта. Някои принципи имат имена, като Waterfall, LEAN или Agile, други се асоциират с автора си като ISACA.

Стандартите са документ, в който се дефинират минимални изисквания как да бъде разгледан даден въпрос и в каква детайлност. Всеки стандарт следва един или няколко набора принципи. Те не дават ясна последователност от действия, но очертават въпросите, на които трябва да отговорим, за да гарантираме определени минимални характеристики на продуктите и услугите си или дейностите, които извършваме покрай тях.

Методологиите реализират стандартите в практиката. Методологията е ясно дефинирана последователност от техники. Тези техники са така подбрани, че всяка ползва резултатите от предходната, така че да надгражда над нея и в крайна сметка да се достигне до определен краен продукт. Правилното прилагане на методологията изисква добро познаване на техниките и стандартите, които се имплементират.

Техниките имат най-разнообразни форми - диаграми, формуляри, процедури и други.

Рамките за управление (governance frameworks) са комбинация от техники, подбрани специфично за дадената организация. Те се подреждат, следвайки изцяло или частично установени методологии в търсене на отговори и съобразявайки се с ограниченията и нуждите, специфични за компанията.

В една рамка за управление могат да се ползват една или няколко различни методологии. За да се построи ефективна рамка, трябва добро познаване на използваните методологии, стандартите и принципите, на които те отговарят. Синхронизирането на тези елементи гарантира, че техниките са правилно подредени и няма загуба или недостиг на информация между тях.

Рамката за управление е едно от жизнено необходимите неща за начертаването на успешна стратегия на една организация. Тя задават ограниченията, които трябва да се спазват в прехода между настоящото и желаното бъдещо състояния на компанията. Такъв контрол на промяната е желание на всеки мениджър. Как да постигнем това е въпрос, чийто отговор може да намерите в статията “Управлявай промяната”.