Form Business Analytics (http://formba.co/) има за цел да помогне на ръководителите на българските компании да реагират оптимално на постоянните промени, които клиентите, конкурентите и държавата налагат. Form Business Analytics работи за по-добра организация на процесите и технологиите, водещи до растеж. Компанията е сертифицирана от професионални организации като IIBA, PMI и ISACA.
За нашият портал Form Business Analytics ще споделя статии, в които сигурността се разглежда като колективно усилие на целия екип, много отвъд технологиите. Чрез тях ще се научите как да внедрите добрите практики за IT хигиена във всекидневните работни процеси. За тези и други теми, свързани с бизнес модели, процеси, нужните им технологии и как да изградите успешна стратегия, следете поредицата на Form Business Analytics в рубриката „За бизнеса“ на safer.bg.

Оптимизирай това

  • -

Сигурността е отборно усилие

Всяка стъпка в нашето ежедневие по някакъв начин е свързана с технологии. Тези безмълвни помагачи ни позволяват да вършим много повече, отколото някога е било възможно. Ние не просто разчитаме на инструментите си, а зависим от тях. Когато добавим и нарастващата им комплексност, става ясно колко е трудно и същевременно важно да сме сигурни кой реално ги контролира във всеки момент.

Сигурността в една компания е отборно усилие. Със съвременните криптиращи алгоритми, системи и библиотеки с отворен код в сърцевината на почти всички продукти рисковете за технически пробив на системите са практически елиминирани. Всъщност днес единственият източник на риск е липсваща или неправилно проектирана процедура или некоректно следване на такава.

Какво значение имат огромните суми, похарчени за корпоративната сигурност на всички елементи на една система, ако има хора, които я оставят отворена и свободна за който пожелае, докато те са за кафе или пък паролите са налепени с листчета по монитора?

Една сигурна компания трябва да се погрижи да проектира и поддържа системите и работните си процеси в съответствие със стандартите и най-добрите практики. Обемът знания в тази сфера се трупа бързо, което изисква мениджмънтът да има доверен доставчик на технологични услуги. Когато няма такъв в лицето на вътрешен екип, трябва да се обърне към външна организация. Един от най-добрите избори за това са технологичните клъстъри като „Кодиа“.

Българският технологичен клъстър „Кодиа“ е колектив от компании с богат опит в различни сфери, които след дълго време на самостоятелна работа са осъзнали предимствата на това да обединят усилия в един изцяло нов клас услуга. Базирайки се на стандартизирани процеси и квалификационни стандарти, всяка компания е оставена да се докаже като най-добра в дадена дейност, за да допринася към общия краен резултат с това, в което е най-силна.

Заедно те са успели да изградят първата бизнес мрежа от корпоративен клас, която може да се погрижи за правилното планиране на технологичната екосистема в компанията, проектирането на отделните й елементи, тяхното създаване и внедряване.


  • -

Рамка за управление – как да я построим

Всяка компания е различна, поради уникалното виждане на нейните ръководители за това кои аспекти на бизнеса са от значение. Всеки мениджър има идеи и познания за това как да структурира своята сфера. В една растяща организация тези идеи трябва да бъдат описани в документи, по един за всеки съществен аспект.

Тези рамки за управление (governance frameworks) позволяват както да се внедрят различни стандарти, така и идеите и отговорностите да бъдат комуникирани през различните нива на йерархията.

Отправна точка за изграждането на рамка за управление са принципите, които ръководителят прилага. Обикновено професионални лидери или организации излизат с набор от принципи, които се подлагат на широко обществено обсъждане и оформят  мирогледа на професионалистите в мениджмънта. Някои принципи имат имена, като Waterfall, LEAN или Agile, други се асоциират с автора си като ISACA.

Стандартите са документ, в който се дефинират минимални изисквания как да бъде разгледан даден въпрос и в каква детайлност. Всеки стандарт следва един или няколко набора принципи. Те не дават ясна последователност от действия, но очертават въпросите, на които трябва да отговорим, за да гарантираме определени минимални характеристики на продуктите и услугите си или дейностите, които извършваме покрай тях.

Методологиите реализират стандартите в практиката. Методологията е ясно дефинирана последователност от техники. Тези техники са така подбрани, че всяка ползва резултатите от предходната, така че да надгражда над нея и в крайна сметка да се достигне до определен краен продукт. Правилното прилагане на методологията изисква добро познаване на техниките и стандартите, които се имплементират.

Техниките имат най-разнообразни форми - диаграми, формуляри, процедури и други.

Рамките за управление (governance frameworks) са комбинация от техники, подбрани специфично за дадената организация. Те се подреждат, следвайки изцяло или частично установени методологии в търсене на отговори и съобразявайки се с ограниченията и нуждите, специфични за компанията.

В една рамка за управление могат да се ползват една или няколко различни методологии. За да се построи ефективна рамка, трябва добро познаване на използваните методологии, стандартите и принципите, на които те отговарят. Синхронизирането на тези елементи гарантира, че техниките са правилно подредени и няма загуба или недостиг на информация между тях.

Рамката за управление е едно от жизнено необходимите неща за начертаването на успешна стратегия на една организация. Тя задават ограниченията, които трябва да се спазват в прехода между настоящото и желаното бъдещо състояния на компанията. Такъв контрол на промяната е желание на всеки мениджър. Как да постигнем това е въпрос, чийто отговор може да намерите в статията “Управлявай промяната”.


  • -

Управлявай промяната

Преди година бизнесът на Илиан е в прекрасно състояние - с близо 10-годишна история, приходите са огромни, а дейността му изисква само четирима служители, договори с доставчици, няколко тетрадки и стабилна телефонна линия. Днес в компанията му влизат едва 12% от предишните приходи, а редовните клиенти са изчезнали или се обаждат все по-рядко. Защо?

Това, което е убягнало на Илиан е, че в последните пет години са се появили няколко нови играча на пазара с много по-корпоративен подход, представени са два нови бизнес модела, които правят доставката по-бърза и цената по-ниска, има много нови производители, с които той няма отношения, а от студентите, с които е започнал в началото, днес са останали само двама, вече семейни мъже.

Светът около нас се променя непрестанно и все по-динамично. Науката и технологиите напредват бързо, конкурентите откриват нови бизнес модели, държавата се опитва да осъвременява регулациите, инфраструктурата се появява и изчезва, а потребителските навици са все по-непостоянни. Допълнително всяка организация се променя и отвътре. В тази ситуация промяната не е въпрос на желание на мениджмънта, а стихия, която трябва да се овладее.

За щастие промяната не е случайно събитие, а резултат от разнообразни и продължителни процеси, които могат да бъдат наблюдавани, изследвани и контролирани. Инструментите, с които разполага една организация днес, са бизнес модели, работни процеси, софтуерни и хардуерни инструменти, рамки за управление, метрики и стратегии за развитие.

Използването и съвместяването им е сложна задача, но наградата е голяма - стабилност и управляемо развитие на компанията. Успешното прилагане позволява на висшия мениджмънт да улови всяка заформяща се промяна и да я отрази в плановете си за бъдещето. Опростено визуално представяне на техните отношения може да се даде чрез следната диаграма:

Моментните състояния на една организация - минали, текущи и бъдещи, се описват чрез нейните бизнес модел (business model), работни процеси (business processes) и инструментариум (tools). За управляем преход от едно състояние на компанията в друго имаме нужда от стратегия - план изграден от ясни стъпки. В този план всяка стъпка е отделен проект с конкретни цели, срок и бюджет. 

Всяка от тези стъпки трябва да е съобразена с рамките (governance frameworks), които компанията си е поставила. Тези рамки представляват инструкции за планиране на даден аспект, който компанията смята за важен - продажби, работни процеси, техническо подсигуряване, информационна сигурност и други. В днешно време всеки един от тези елементи трябва да бъде подплатен с метрики (KPIs) - обективните фактори, по които можем да оценим какво е текущото състояние на компанията, какво е правилното действие в тази ситуация, как се развива изпълнението му и какви са резултатите от него.

Всяка компания разполага с тези елементи на своето управление, било то оформени като документи или в мислите на лидерите й. Дефинирането им в писмен вид е логична стъпка в съзряването на една организация. Когато компанията успее да достигне такава степен на яснота, тя може да расте без страх.

Интересна новина е, че в момента ЕС финансира проекти за оптимизация на бизнес модели, работни процеси и системи в малки и средни български компании. Формалното име на програмата е BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и по нея се спонсорират проекти за консултантски услуги и придобиване или разработка на софтуер, чрез които ще се оптимизират работни процеси. Темите, разгледани в тази статия, могат да ви помогнат да подготвите по-добре своя проект.